Ontwikkelingen binnen het onderwijs

‘Hot topics’ in het onderwijs worden vaak ingegeven door vragen en invloeden vanuit de maatschappij die vertaald worden in beleid vanuit het ministerie van OCenW. Het gebeurt tegenwoordig nog maar zelden dat er een nieuwe beweging vanuit de onderwijspraktijk zelf ontstaat. De tijd dat de scholen voor vernieuwing – en dan vooral de bevlogen mensen die er werkzaam zijn – de vrijheid namen om een systeem, werkwijze of pedagogische benadering in de praktijk te vervolmaken lijkt soms ver achter ons te liggen. En dat is jammer. Want juist daar zit ontzettend veel kennis, ervaring, vakmanschap en gedrevenheid waar we goed gebruik van kunnen maken. De Genster Groep wil medewerkers in het onderwijs bewegen en motiveren om te Vonkelen. Zodat ze – uitgaande van talent en kracht – initiatief nemen op die dingen waarvan zij denken dat dit het onderwijs beter maakt. Lees hier meer over belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs.  

Gert-Jan

Door Gert-Jan van Steenis

Wat voor vragen krijgen jullie vaak binnen?
De vragen die bij de Genster Groep binnen komen vanuit het onderwijs zijn heel divers. Van het coachen en begeleiden van een leerkracht tot het adviseren op bestuursniveau. De rode draad in onze opdrachten is de inzet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De wensen en ambities van de school in verbinding met de inspectienormen zijn daarbij vaak leidend.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Bij de inzet van een interim directeur in het primair onderwijs gaat het bijvoorbeeld vooral om onderwijskundig leiderschap en de kwaliteitsslag die de school moet maken. Scholen hebben onder invloed van de ontwikkelingen van ‘weer samen naar school’ en nu ‘passend onderwijs’ al heel wat ontwikkelingen doorgemaakt. Dat vraagt om een ander soort kennis, vaardigheden en leiderschap van de directeuren. Waar een directeur eerst kon volstaan met het uitspreken van vertrouwen in de professionaliteit van de leerkrachten moeten ze nu in de rol van kwaliteitsmanager. Klassenbezoeken, sturen op eenduidig klassenmanagement en resultaten zijn belangrijk.

Het accent bij onze opdrachten ligt terecht op resultaat en opbrengst voor leerlingen en hun leraren. Het gevaar echter van de focus op de cognitieve ontwikkeling is dat andere aspecten van de persoonlijkheid en sociaal emotionele ontwikkeling onderbelicht dreigen te raken. Het gedachtengoed van waarderend- en talentgericht werken biedt bij uitstek mogelijkheden om aan deze aspecten aandacht te besteden. De opbrengsten en resultaten worden nog krachtiger als je elkaars talenten benut en als je je eigenaar voelt van wat er gebeurt en waarom het gebeurt.

Welke slagen heeft het onderwijs de afgelopen paar jaar al gemaakt?
In de huidige ontwikkelingen boekt het onderwijs gelukkig wel wat successen op dit gebied. Het feit dat de leerlingen, kort door de bocht geformuleerd, niet meer als groep maar als individu worden onderwezen. Er is veel aandacht voor verschillende leerlijnen, zelfs individuele, en leerstrategieën in het regulier onderwijs. We hebben het niet meer over ‘zorg’  maar over ‘ondersteuning’. Een geweldige ontwikkeling kun je zo maar vatten door een woord te veranderen. Van het focussen op het werk van de leerkracht (zorg) naar het sturen op een betere prestatie van de leerling (ondersteuning). De resultaten die daar mee gehaald worden doen zowel leerkracht als leerling als zeer positief ervaren.

De Genster Groep heeft de visie dat door de aandacht in het onderwijs voor het waarderend perspectief en het accent wat daardoor gelegd wordt op  talent- ontwikkeling iedereen de gelegenheid geeft om te VONKELEN. Daarover in de volgende blog meer.

Geplaatst in Genster Groep, Ontwikkelingen